TESS: Transactional Environmental Support System   TESS: Transactional Environmental Support System
  Project Description in Estonian Project Description in Estonian Project Description in Greek Project Description in Hungarian Project Description in Polish Project Description in Portugese Project Description in Romanian Project Description in Slovenian Project Description in Turkish

 


Bookmark and Share


 
 
Download the presentations of the TESS Conference

Download the presentations of the TESS London workshop

Download the presentations of the TESS Tallinn workshop

 
 
Turkish project description

Projenin Adı:EÇDS - Etkileşimli Çevresel Destek Sistemi
Projenin Süresi:Ekim 2008 –Mart 2011 (30 Ay)
Projenin Destekçisi:Avrupa Komisyonu 7. Çerçeve Programı
Web sitesi:www.tess-project.eu

Etkileşimli Çevresel Destek Sistemi (EÇDS), bir yandan Avrupa Birliği, ulusal, bölgesel, yerele ait bilginin karar alma süreçlerine entegre edilmesinde karar vericilere yardımcı olurken diğer yandan yerel halkı biyolojik çeşitlilik tabanlı ekosistem hizmetlerinin korunmasına ve geliştirilmesine teşvik edecektir.

Bunu gerçekleştirebilmek için, merkezi düzeydeki politika ve planlarla yöre insanı arasında bağlantı kuran bir Etkileşimli Çevresel Destek Sistemi (EÇDS) tasarlanacaktır. EÇDS, üzerinde ekim yapılan ve yerleşime konu olan alanlardaki tür ve habitatların küçük ölçekli haritalarını bir araya getiriken, biyolojik çeşitlilik ve ekosistem hizmetleriyle ilgili geniş kapsamlı araştırmaları devreye sokarak karar verme süreçlerini destekleyecektir.

Bu sistemi geliştirmek için, önce merkezi düzeydeki karar vericiler ve yerel aktörlerin ihtiyaç ve kapasiteleri belirlenecek, işbirliği yolları ve ihtiyaca bağlı olarak merkez ve yerel arasında gerekli etkileşim modeli ortaya konulacaktır. Karar verme sürecindeki mevcut resmi prosedüre göre talep edilen ulusal ve ara düzeydeki bilgiler analiz edilecek ve yerel düzeydeki bilgi ihtiyaçları belirlenecektir. Daha sonra biyolojik-sosyo-ekonomik öngörüler için uygun bir model veritabanı oluşturulacak ve mevcut modeller ile bilgilerdeki hataların nerelerde olduğu tespit edilecek ve ihtiyaca uygun model ve verilerin temininde ne gibi boşluklar olduğu görülecektir.

Modellerin geçerliliği, Avrupa’nın çeşitli yerlerinde yapılacak yerel uygulamalarla test edilecek ve elde edilen proje sonuçları birleştirilerek EÇDS’nin tasarımında kullanılacaktır. Merkezi düzeydeki talebe uygun yerel haritalama ve tür izleme çalışmalarının yerel karar destek ihtiyaçlarına ne ölçüde cevap verebildiği uygulama örnekleri ile görülecektir. Yerel uygulama örnekleriyle ayrıca, yabani kaynaklarla ilgili çalışmalara heves duyan okullar, STKlar, yerel gruplar ya da bireylerce yapılan yerel haritalama ve izleme çalışmalarından da ihtiyaç duyulan birtakım ek çevresel veri ve bilgilerin elde edilip edilip edilemeyeceği anlaşılacaktır.

Biyoçeşitlilik ve daha geniş kapsamlı çevresel verilerin alan kullanımı ile ilgili karar alma süreçlerine entegre edilmesi konusundaki en iyi uygulama örneklerinin belirlenmesi için Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede, hükümet ve yerel düzeydeki uygulamalar üzerine bir araştırma yapılacaktır. Bu araştırma, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED), biyoçeşitlilik ve çevre ile bilginin, Stratejik Çevre Değerlendirmesi (SÇD) ve Sürdürülebilir Etki Değerlendirmesi (SED)’nde kullanılmasının, ekosistem hizmetlerini ve biyolojik çeşitliliği hem korunan hem de ekilen alanlarda nasıl etkilediğini ortaya koyacaktır. Araştırma aynı zamanda, yöre halkının refahı ve biyoçeşitliliğin korunması için internet tabanlı karar desteği ve yerel izleme ile ilgili öncelikli alanları belirleyecektir. Bu bakımdan EÇDS, ÇED, SÇD ve SED ile ilgili mevcut durumları ve öngörülen modelleri de içerecektir.

Avrupa çapında uygulanabilir ve yararlı olmasını sağlamak için, EÇDS, bir dizi özlü ve akılda kalıcı politika önerisiyle desteklenecektir.


Disclaimer Funded by the 7th Framework Programme Funded by the 6th Framework Programme: FP6
The TESS project is co-financed by the European Commision with contract No.: 212304
Copyright © 2008-2011. All rights reserved.