TESS: Transactional Environmental Support System   TESS: Transactional Environmental Support System
  Project Description in Estonian Project Description in Estonian Project Description in Greek Project Description in Hungarian Project Description in Polish Project Description in Portugese Project Description in Romanian Project Description in Slovenian Project Description in Turkish

 


Bookmark and Share


 
 
Download the presentations of the TESS Conference

Download the presentations of the TESS London workshop

Download the presentations of the TESS Tallinn workshop

 
 
Estonian project description

Projekti nimi:Keskkonnaotsuste Tugisüsteem (TESS)
Projekti kestvus:Oktoober 2008 – märts 2011 (30 kuud)
Toetusmeede:Euroopa Komisjoni 7. raamprogramm
Koduleht:www.tess-project.eu

TESS aitab poliitikakujundajatel otsustusprotsessi kaasata ELi, riikliku, piirkondliku ja kohaliku tasandi teadmisi, julgustades samal ajal kohalikku kogukonda säilitama ja taastama bioloogilisel mitmekesisusel põhinevaid ökosüsteemi teenuseid.

Selle saavutamiseks luuakse Keskkonnaotsuste Tugisüsteem (TESS), ühendades tsentraalse poliitika kujundamise ja kohalike kogukondade eluviisi. TESS toetab otsustamisprotsessi integreerides suures mahus bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide teenuste alaseid uuringuid, kogudes samal ajal väiksemastaabilisi elupaikade ja liikide kaarte põllumajanduslikes ning arendustegevuse piirkondades.

Süsteemi arendamiseks uurib TESS esmalt tsentraalsete poliitikakujundajate ning kohaliku kogukonna liikmete vajadusi ja tegutsemissuutlikkust, teeb kindlaks koostöö suunad ja võimalused ning kujundab vajalikud tegevused keskvõimu ja kohalike esindajate vahel vastavalt nende vajadustele. TESS analüüsib olemasolevaid teabealaseid nõudeid riiklikul ning vahetasanditel ning teeb kindlaks kohalikud teabevajadused. Seejärel luuakse andmebaas mudelitest, mis sobivad bioloogilisteks, sotsiaalseteks ja majanduslikeks prognoosideks ning tehakse kindlaks lüngad mudelite ja andmete edastamises võrreldes teabevajadusega.

Euroopat hõlmav kohalike kogukondade juhtumiuuringute valimik kontrollib mudelite kehtivust ning ühendab projekti tulemused keskkonnaotsustuste tugisüsteemina TESS. Juhtumiuuringute raames jälgitakse kohaliku otsustusprotsessi toetamise vajaduste rahuldamist parimal viisil ning kontrollitakse, et oleks täidetud keskpoliitika nõudmised kohalike elupaikade kaardistamisele ja liikide seirele. Lisaks kontrollivad uuringud, kas kohalik kaardistamine ja muud seired (mis põhinevad koolidel, valitsusvälistel organisatsioonidel või kohaliku kogukonna isikutel ja isikute gruppidel, kes on motiveeritud kasutama loodusressursse) suudavad pakkuda vajaminevad keskkonnaalaseid lisaandmeid.

Toimub ka riikliku ja kohaliku praktika mõõdistamine kõigis 27 ELi liikmesriigis, eesmärgiga teha kindlaks olemasolev parim tava bioloogilise mitmekesisuse ning laiema keskkonnaalase teabe kaasamiseks maakasutuse-alaste otsuste tegemisse. See uuring hindab, kuidas bioloogilise mitmekesisuse ja keskkonnaalase teabe kasutamine keskkonnamõju hindamises (EIA), strateegilises keskkonnamõju hindamises (SEA) ja säästvuse mõju hindamises (SIA) on mõjutanud ökosüsteemi teenuseid ning bioloogilist mitmekesisust nii kaitsealadel kui ka põllumajanduslikes piirkondades. Uuring teeb kindlaks ka prioriteetsed valdkonnad keskkonnaotsustuste interneti-põhise toetamise ning kohaliku seire jaoks, et suurendada kohalikest elatusvahenditest ja bioloogilisest mitmekesisusest saadavaid sissetulekuid. Sellest lähtuvalt sisaldab TESS ka lähteandmeid ning ennetavaid mudeleid EIA, SEA ja SIA jaoks.

TESSile on lisatud kogumik lühikesi ja meeldejäävaid keskkonnapoliitilisi suuniseid, et tagada süsteemi kasulikkus ning teha võimalikuks selle rakendamine Euroopa kontekstis.


Disclaimer Funded by the 7th Framework Programme Funded by the 6th Framework Programme: FP6
The TESS project is co-financed by the European Commision with contract No.: 212304
Copyright © 2008-2011. All rights reserved.