TESS: Transactional Environmental Support System   TESS: Transactional Environmental Support System
  Project Description in Estonian Project Description in Estonian Project Description in Greek Project Description in Hungarian Project Description in Polish Project Description in Portugese Project Description in Romanian Project Description in Slovenian Project Description in Turkish

 


Bookmark and Share


 
 
Download the presentations of the TESS Conference

Download the presentations of the TESS London workshop

Download the presentations of the TESS Tallinn workshop

 
 
Polish project description

Tytuł projektu:Transakcyjny System Wspierania Środowiska (Transactional Environmental Support System (TESS)
Czas trwania projektu:październik 2008 - marzec 2011 (30 miesięcy)
Źródło finansowania:VII Program Ramowy Komisji Europejskiej
Strona internetowa:www.tess-project.eu

TESS będzie wspierać proces tworzenia polityki w zakresie integrowania wiedzy o środowisku na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym w procesie podejmowania decyzji, zachęcając jednocześnie lokalne społeczności do zachowania i odtwarzania usług ekosystemów zależnych od stanu różnorodności biologicznej.

W celu osiągnięcia powyższego celu, trans-akcyjny system wspierania decyzji środowiskowych, łączący centralny i lokalny szczebel planowania, będzie opracowany w ramach tego projektu. TESS będzie wspierał podejmowanie decyzji poprzez odpowiednie gromadzenie i udostępnianie obszernej wiedzy z zakresu bioróżnorodności i usług ekosystemów, w formie szczegółowych lokalnych map siedlisk i występowania gatunków na obszarach wiejskich i zurbanizowanych

W celu opracowania systemu, projekt będzie w pierwszej kolejności analizował potrzeby i możliwości w zakresie informacji o środowisku zarówno centralnych jak i lokalnych instytucji, identyfikował ścieżki i tendencje w zakresie współpracy pomiędzy tymi szczeblami procesu gromadzenia informacji, planowania i podejmowania decyzji, kończąc na opracowaniu propozycji niezbędnego modelu interakcji (trans-akcji) pomiędzy tymi szczeblami z uwzględnieniem wzajemnych potrzeb w tym zakresie.

W ślad za analizą potrzeb w zakresie informacji o środowisku instytucji rządowych na krajowym, regionalnym i lokalnym szczeblu, zespół projektu opracuje bazę danych modeli komputerowych na rzecz symulacji i przewidywania biologiczno-społeczno-ekonomicznych skutków podejmowanych decyzji. Pozwoli to na zidentyfikowanie braków informacji niezbędnej dla tych modeli poprzez porównanie ich z obecnym stanem zapotrzebowania na informacje.

W celu zweryfikowania i oceny przydatności modeli oraz skonsolidowania wyników projektu w końcowy model Transakcyjnego Systemu Wspierania Środowiska, szereg reprezentatywnych studiów przypadku będzie realizowanych w trakcie trwania projektu. Studia przypadku pozwolą określić jak w najlepszy sposób wspierać potrzeby gromadzenia i dostępu do informacji na szczeblu lokalnym w zakresie opracowania map siedlisk i monitoringu gatunków, który będzie spełniać wymagania kreowania polityki i podejmowania decyzji na szczeblu centralnym.

Studia przypadku pozwolą również określić czy sporządzanie map na szczeblu lokalnym i inne formy monitoringu (oparte na woluntariacie uczniów lokalnych szkół, organizacji pozarządowych, grupach lokalnych społeczności i osób motywowanych potrzebą ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów dzikiej przyrody) mogą być źródłem dodatkowych i uzupełniających informacji o środowisku, jakie są niezbędne dla TESS.

Przegląd praktyk w zakresie gromadzenia i używania informacji o środowisku na szczeblu centralnym jak i lokalnym jest realizowany w 27 krajach członkowskich UE w celu zidentyfikowania obecnych dobrych praktyk w zakresie włączania zagadnień bioróżnorodności i szerszej informacji o środowisku do procesu podejmowania decyzji w zakresie użytkowania gruntów.

Przegląd ten pozwoli ocenić jak informacja na temat bioróżnorodności i środowiska wykorzystywana w Ocenach Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), Strategicznych Ocenach Środowiskowych (SOŚ) oraz Ocenach Wpływu na Zrównoważony Rozwój (OWZR), wpływa na stan usług ekosystemów i bioróżnorodności zarówno na terenach użytkowanych jak i chronionych.

W ramach przeglądu zidentyfikowane zostaną obszary podejmowana decyzji priorytetowe dla zastosowania sieci internetowej oraz monitoringu na szczeblu lokalnym na rzecz zarówno efektów przyrodniczych jak i ekonomicznych. Mając to na uwadze, TESS będzie także zawierał niezbędne dane dla modeli przewidywania skutków w kategoriach OOŚ, SOŚ, OWZR.

Powyższe wyniki projektu będą uzupełnione o pragmatyczne zalecenia odnoszące się do procesu wdrażania Transakcyjnego Systemu Wspierania Środowiska do procesu kreowania polityki w Europie.


Disclaimer Funded by the 7th Framework Programme Funded by the 6th Framework Programme: FP6
The TESS project is co-financed by the European Commision with contract No.: 212304
Copyright © 2008-2011. All rights reserved.