TESS: Transactional Environmental Support System   TESS: Transactional Environmental Support System
  Project Description in Estonian Project Description in Estonian Project Description in Greek Project Description in Hungarian Project Description in Polish Project Description in Portugese Project Description in Romanian Project Description in Slovenian Project Description in Turkish

 


Bookmark and Share


 
 
Download the presentations of the TESS Conference

Download the presentations of the TESS London workshop

Download the presentations of the TESS Tallinn workshop

 
 
Slovenian project page

Ime projekta:Transakcijski okoljski podporni sistem (TESS)
Trajanje projekta:Oktober 2008 - Marec 2011 (30 mesecev)
Instrument:Sedmi okvirni raziskovalni program Evropske unije
Spletna stran:www.tess-project.eu

Namen projekta TESS je združiti znanje z različnih nivojev, od lokalnega preko regionalnega in nacionalnega do nivoja Evropske unije, v proces odločanja ob hkratnem spodbujanju lokalne skupnosti k vzdrževanju in obnovitvi ekosistemskih servisov.

Za dosego tega cilja bo izdelan Transakcijski okoljski podporni sistem (TESS), ki bo povezoval centralne politike in lokalne skupnosti. TESS bo podpora odločitvam predvsem zaradi integracije znanja in raziskav o biotski raznovrstnosti ter ekosistemskih servisih in natančnih podatkov o habitatih/vrstah na obdelanih in urbanih območjih.

V okviru projekta bodo najprej raziskane potrebe in zmogljivosti centralne oblasti in lokalnih akterjev, identificirane poti in možnosti sodelovanja in modelne zahtevane povezave in interakcije med “centralnim” in “lokalnim” z ozirom na njune potrebe. TESS bo analiziral obstoječe informacijske potrebe državne uprave na nacionalnih in morebitnih regionalnih nivojih in identificiral takšne potrebe na lokalnem nivoju. Izdelana bo podatkovna zbirka modelov socioekonomskih napovedi, obenem pa raziskan morebiten razkorak med modeli ter podatki na eni strani in potrebami na drugi strani.

Na vzorcu reprezentativnih študij lokalnih skupnosti po Evropi bo testirana veljavnost modelov, rezultati pa konsolidirani v TESS. Reprezentativne študije bodo raziskale možnost koristne izmenjave informacij med državno upravo in lokalno skupnostjo. Raziskana bo možnost pridobitve lokalnih informacij o biotski raznovrstnosti v okviru šolskihdejavnosti, interesnih skupin in zainteresiranih posameznikov lokalne skupnosti.

Izvedena bo raziskava vladnih in lokalnih praks v vseh 27 članicah Evropske unije z namenom ugotavljanja “najboljše prakse” uporabe informacij o biotski raznovrstnosti in širših okoljskih informacij pri odločanju o rabi zemljišč. Ta raziskava bo ocenila tudi kako uporaba biodiverzitetnih in okoljskih informacij v okviru Presoj vplivov na okolje (PVO), Strateških presoj vplivov na okolje (CPVO) in Ocen trajnostne rabe vpliva na ekosistemske servise na zavarovanih in agrarnih/urbanih območjih. Predlagana bodo prednostna področja, za internetni sistem podpore odločanju in lokalni monitoring, ki naj bi pomagal lokalni skupnosti in biotski raznovrstnosti. TESS bo vključeval tudi osnovne informacije in napovedne modele za omenjene Presoje in Ocene.

Z namenom konkretne uporabnosti in rabe v okviru Evrope bo TESS bo vključeval tudi krajši nabor ustreznih smernic in napotkov.


Disclaimer Funded by the 7th Framework Programme Funded by the 6th Framework Programme: FP6
The TESS project is co-financed by the European Commision with contract No.: 212304
Copyright © 2008-2011. All rights reserved.