Polish project description

Tytuł projektu:Transakcyjny System Wspierania Środowiska (Transactional Environmental Support System (TESS)
Czas trwania projektu:październik 2008 - marzec 2011 (30 miesięcy)
Źródło finansowania:VII Program Ramowy Komisji Europejskiej
Strona internetowa:www.tess-project.eu

TESS będzie wspierać proces tworzenia polityki w zakresie integrowania wiedzy o środowisku na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym w procesie podejmowania decyzji, zachęcając jednocześnie lokalne społeczności do zachowania i odtwarzania usług ekosystemów zależnych od stanu różnorodności biologicznej.

W celu osiągnięcia powyższego celu, trans-akcyjny system wspierania decyzji środowiskowych, łączący centralny i lokalny szczebel planowania, będzie opracowany w ramach tego projektu. TESS będzie wspierał podejmowanie decyzji poprzez odpowiednie gromadzenie i udostępnianie obszernej wiedzy z zakresu bioróżnorodności i usług ekosystemów, w formie szczegółowych lokalnych map siedlisk i występowania gatunków na obszarach wiejskich i zurbanizowanych

W celu opracowania systemu, projekt będzie w pierwszej kolejności analizował potrzeby i możliwości w zakresie informacji o środowisku zarówno centralnych jak i lokalnych instytucji, identyfikował ścieżki i tendencje w zakresie współpracy pomiędzy tymi szczeblami procesu gromadzenia informacji, planowania i podejmowania decyzji, kończąc na opracowaniu propozycji niezbędnego modelu interakcji (trans-akcji) pomiędzy tymi szczeblami z uwzględnieniem wzajemnych potrzeb w tym zakresie.

W ślad za analizą potrzeb w zakresie informacji o środowisku instytucji rządowych na krajowym, regionalnym i lokalnym szczeblu, zespół projektu opracuje bazę danych modeli komputerowych na rzecz symulacji i przewidywania biologiczno-społeczno-ekonomicznych skutków podejmowanych decyzji. Pozwoli to na zidentyfikowanie braków informacji niezbędnej dla tych modeli poprzez porównanie ich z obecnym stanem zapotrzebowania na informacje.

W celu zweryfikowania i oceny przydatności modeli oraz skonsolidowania wyników projektu w końcowy model Transakcyjnego Systemu Wspierania Środowiska, szereg reprezentatywnych studiów przypadku będzie realizowanych w trakcie trwania projektu. Studia przypadku pozwolą określić jak w najlepszy sposób wspierać potrzeby gromadzenia i dostępu do informacji na szczeblu lokalnym w zakresie opracowania map siedlisk i monitoringu gatunków, który będzie spełniać wymagania kreowania polityki i podejmowania decyzji na szczeblu centralnym.

Studia przypadku pozwolą również określić czy sporządzanie map na szczeblu lokalnym i inne formy monitoringu (oparte na woluntariacie uczniów lokalnych szkół, organizacji pozarządowych, grupach lokalnych społeczności i osób motywowanych potrzebą ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów dzikiej przyrody) mogą być źródłem dodatkowych i uzupełniających informacji o środowisku, jakie są niezbędne dla TESS.

Przegląd praktyk w zakresie gromadzenia i używania informacji o środowisku na szczeblu centralnym jak i lokalnym jest realizowany w 27 krajach członkowskich UE w celu zidentyfikowania obecnych dobrych praktyk w zakresie włączania zagadnień bioróżnorodności i szerszej informacji o środowisku do procesu podejmowania decyzji w zakresie użytkowania gruntów.

Przegląd ten pozwoli ocenić jak informacja na temat bioróżnorodności i środowiska wykorzystywana w Ocenach Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), Strategicznych Ocenach Środowiskowych (SOŚ) oraz Ocenach Wpływu na Zrównoważony Rozwój (OWZR), wpływa na stan usług ekosystemów i bioróżnorodności zarówno na terenach użytkowanych jak i chronionych.

W ramach przeglądu zidentyfikowane zostaną obszary podejmowana decyzji priorytetowe dla zastosowania sieci internetowej oraz monitoringu na szczeblu lokalnym na rzecz zarówno efektów przyrodniczych jak i ekonomicznych. Mając to na uwadze, TESS będzie także zawierał niezbędne dane dla modeli przewidywania skutków w kategoriach OOŚ, SOŚ, OWZR.

Powyższe wyniki projektu będą uzupełnione o pragmatyczne zalecenia odnoszące się do procesu wdrażania Transakcyjnego Systemu Wspierania Środowiska do procesu kreowania polityki w Europie.